Oznámení - Společné jednání o návrhu Územního plánu Kamenec u Poličky
Textová část návrhu ÚP
Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Energetika a veřejné komunikační sítě
Vodní hospodářství
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Textová část odůvodnění ÚP
Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu