statistika sbor v roce 1913 naše novodobá historie- rok 2005
naše novodobá historie- rok 2010 naše novodobá historie- rok 2004
naše novodobá historie- rok 2009 naše novodobá historie- rok 2003
naše novodobá historie- rok 2008 naše novodobá historie- rok 2002
naše novodobá historie- rok 2007 naše novodobá historie- rok 2001
naše novodobá historie- rok 2006 naše novodobá historie- rok 2000
Stručný přehled historie našeho sboru do roku 2000

Na popud okresního hejtmanství v Poličce usneslo se obecní zastupitelstvo v Kamenci dne 21. 9. 1890 založit hasičský sbor v Kamenci, a sice pro Starý a Nový Kamenec a pro osadu Jelínek. Výzva obecního úřadu k občanstvu se setkala s plným pochopením. Do sboru se přihlásilo 50 členů a ihned se přikročilo k jejich výcviku. Taktického výcviku se ujal bývalý cvičitel sboru poličského Ferdinand Martinů z Poličky. Obec zakoupila hasičský stroj dvouproudový od firmy “Smékal” v Praze a zřídila potřebné hasičské nářadí a plátěné obleky nákladem 2 500 zlatých. V témže roce bylo postaveno hasičské skladiště. Po výcviku, během něhož někteří starší členové odstoupili, zůstalo činných členů 44. Prvním velitelem sboru byl zvolen Ferdinand Mach, podvelitelem František Dvořák, náčelníkem lezců Karel Švanda, podnáčelníkem František Jukl, jednatelem Jan Švanda č.p. 70, pokladníkem Stanislav Groulík a hospodářem Jan Švanda č.p. 4.

Sbor začal rozvíjet i spolkovou činnost. Dne 9. 2. 1891 byl uspořádán první hasičský ples, ze kterého do pokladny sboru přibyly 2 zlaté a 29 krejcarů.15. 9. 1894 vydal výbor sboru “Služební řád dobrovolného sboru hasičského v Kamenci”, který byl 23. 9. 1894 schválen okresním zastupitelstvem. Sbor si svou aktivní činností získáva úctu spoluobčanů. V pokladní knize jsou zaznamenány peněžní dary od občanů na podporu sboru. Dále jsou uvedeny odměny od obecního zastupitelstva obce Sádek za zdolání požáru 10 zlatých, odměna banky “Slávie” za záchranu tírny pana Bernarda Vosmeků 15 zlatých, příspěvek od zemského výboru 50 zlatých a příspěvek od obce Kamenec 35 zlatých. V roce 1898 pořídil sbor vycházkový oblek pro všechny členy nákladem 468 zlatých a 42 krejcarů. Od roku 1899 vlastní sbor své první razítko. Za jeho zhotovení byly zaplaceny 2 zlaté a 55 krejcarů.

V roce 1900 byla uspořádána sbírka na pořízení spolkového praporu. V pokladní knize jsou zaznamenány dary od paní Marie Zezulové - kmotry praporu - 40 zlatých, od paní Marie Krejčové - matky praporu - 40 zlatých, od paní Albíny Ehrenbergové - kmotry praporu - 30 zlatých a od obce Kamenec 30 zlatých. Spolkový prapor byl pořízen u firmy Neškudle v Jablonci. Při pořádání župního sjezdu hasičské jednoty okresu poličského, konaném v Kamenci dne 17. 6. 1900, byl prapor vysvěcen v kostele v Sádku farářem Václavem Dvořákem. Uvítání sborů a hostů jakož i společný oběd se odbýval v pivovaře v Kamenci. Ve sboru panuje shoda a je chloubou obce.

Dne 13. 7. 1908 vypukl velký požár v Kamenci “Ve dvoře”, při kterém vyhořelo 13 obydlí. U požáru pracovaly sbory z Poličky, Limberka, Modřece, Sádku, Oldříše a Borovnice. Kamenecká stříkačka pro poruchu nepracovala.

Po letech válečných útrap přišlo vyhlášení samostatného československého státu dne 28. 10. 1918. Na počest této události zasadil sbor dvě lípy u požárního skladiště.

Rozhodnutím zemské správní komise ze dne 4. 4. 1923 jsou sloučeny Starý a Nový Kamenec v jednu obec a domy jsou znovu očíslovány. Dne 15. 8. 1923 se konalo slavnostní odhalení pomníku padlých vojáků z obce Kamenec v I. světové válce, mezi nimi i čtyř členů hasičského sboru, a to Františka Koukala, Josefa Justa, Adolfa Odvárky a Josefa Procházky. Pomník stál 7 000 korun, které byly získány sbírkou od občanů.

Dne 31. 12. 1926 vypukl večer velký požár “Na Famíliích” v Kamenci. Při hašení požáru, který strávil 7 obytných domů, pracovaly sbory Polička, Sádek a Kamenec.

V dalších letech jsou zaznamenány požáry dne 4. 3. 1927 Šaškova chalupa č.p. 102, dne 1. 6. 1929 stavení a stodola pana Bednáře č.p. 37.

Na podzim roku 1929 byl postaven železný stojan na hadice.

Dne 20. 7. 1930 se konala oslava 40. výročí založení sboru. Ve 13 hodin bylo požární cvičení na dům pana Josefa Švejdy. Po cvičení následovala oslava na výletišti u hostince pana Novotného. Zde promluvil zemský jednatel pan učitel Procházka. Oslavy se zúčastnil sbor sádecký a poličský s novou automobilovou stříkačkou.

V roce 1930 hořelo 4. 5. u Dvořáků č.p. 42 a 21. 10. u Šmídů č.p. 1.

V roce 1932 jsou zaznamenány požáry 21. 6. u Zástěrů č.p. 56, 26. 7. u Večeřů č.p. 103, 23. 10. u Nunvářů č.p. 3 a od nich začalo hořet u Švandů č.p. 2.

Dne 23. 7. 1933 hořelo u Feltlů č.p. 72, zásah se protáhl až do druhého dne a znemožnil tak zasahujícím členům účast na oslavách 30 let trvání sboru v Sádku.

Dne 8. 4. 1934 pracoval sbor při požáru domu p. Nového č.p. 4.

Od roku 1936 bylo v hasičských sborech zavedeno cvičení podle vojenského vzoru. Toho roku hořelo: 12. 5. u Domorádů č.p. 60 a 13. 5. u Justů č.p. 20.

Od roku 1937 měli hasiči nový kroj. Náš sbor dal obrátit a přešít blůzy a zakoupil nové čepice, vše za 1754 korun.

Dne 21. 8. 1938 zapálil blesk Šlosrovo stavení č.p. 115. U požáru se sešly sbory Kamenec, Sádek a Polička.

Okupací Československa hitlerovskými fašisty byla narušena i práce hasičského sboru. Na znamení smutku byla 24. 4. 1939 slavnostně, avšak potajmu, v noci při měsíčku zasazena smuteční vrba u hasičského skladiště. Sázeli ji velitel Groulík, jednatel Lorenc a hospodář Červený. Sbor svou činnost musel usměrnit podle nových stanov Svazu českého hasičstva. V obci byla provedena sbírka na zakoupení motorové stříkačky. Od spořitelního spolku si sbor vypůjčil 13 000 Kčs a z pokladny sboru bylo vydáno 3 300 Kčs. Motorová stříkačka s příslušenstvím a 100 m hadic byla zakoupena 13. 8. 1939 od firmy “Smékal” ze Slatiňan za 26 300 Kčs. Pořízením této stříkačky byla značně zlepšena práce při zdolávání požárů. Odpadlo velice namáhavé ruční pumpování, bez kterého se ještě neobešel požár domku pana Praxe č.p. 34 dne 5. 7. 1939.

V roce 1940 dochází ke změně názvu sboru, od té doby nese název “Hasičská jednota” v obci Kamenec. Dne 28. 4. se v Kamenci konala krajská přehlídka hasičských jednot. Přehlídky se zúčastnil zástupce velitele 13. kraje Emil Ducháček, velitel Okresní hasičské jednoty poličské č. 50 Bohumil Šprejcar a velitel 5. okrsku Silvestr Havlík. Při přehlídce byla prováděna praktická ukázka výcviku po četách. Nově byla též zkoušena zdravotní služba. Po uložení náčiní bylo pochodové cvičení a slavnostní defilé. Před rozchodem požádal bratr Emil Ducháček členstvo, aby v činnosti neochablo a bylo vždy poslušno svého velitele. S výcvikem byl plně spokojen.

Dne 29. 8. 1941 bylo provedeno požární cvičení na přádelnu lnu v Kamenci společně se sborem sádeckým.

Dne 15. 3. 1942 byla poprvé použita motorová stříkačka při požáru domu pana Pavliše. Díky rychlému zásahu bylo uchráněno sousední dřevěné stavení. Hasilo se při -23°C, tedy za velikého mrazu.

Dne 30. 5. 1943 sbor pracoval při požáru městského pivovaru v Poličce. Předsednictvo pivovaru ocenilo obětavost sboru tím, že mu věnovalo půl hektolitru piva. Dne 28. 8. 1943 chytil od vlaku vyprahlý drn a oheň se rozšířil až do Groulíkova lesa. Šíření ohně bylo zastaveno až vodou, kterou naší motorové stříkačce dodávala obdobná stříkačka poličská. Dne 2. 7. 1944 se sbor zúčastnil okrskového cvičení v Poličce.

České hasičstvo se aktivně podílelo na protifašistickém odboji a přineslo v něm mnohé oběti. Vedení české zemské hasičské jednoty bylo zatčeno. Její předseda František Procházka, rodák z Kamence podlehl 2. 3. 1945 mučení gestapa v Terezíně. Jako celý národ, tak i hasiči v Kamenci uvítali s radostí ukončení válečných útrap.

Dne 22. 6. 1945 pracovaly sbory Kamenec a Sádek při hašení požáru domu pana Justa č.p. 77 vzniklého od blesku. Dne 11. 8. 1945 hořela pila u Koukalů a od ní chytilo i obytné stavení. K požáru se sjely sbory Kamenec, Sádek, Polička, Borovnice a Jimramov.

Dne 12. 5. 1946 byla v Kamenci slavnostně odhalena pamětní deska na pomníku padlých. Slavnost začala srazem u hostince U Žáků, odkud odešel průvod se dvěma hudbami k pomníku. Průvodu se zúčastnilo 298 hasičů a mnoho dalších občanů. U pomníku promluvil profesor Josef Dvořák z Poličky, za okresní hasičskou jednotu Jindřich Holas a za moravskou župu hasičskou zemský činovník Josef Jedlička.

Dne 1. 6. 1947 hořel od vlaku Domorádův les. Sbory Kamenec a Sádek společnými silami les uhasily.

Na celém území našeho státu byl dne 17. 10. 1948 uspořádán Den československého hasičstva. Náš sbor slavil společně se sádeckým sborem v Sádku v sále hostince U Netuků.

V dubnu 1950 vznikl požár v tírně lnu v Kamenci. Požár lokalizovalo celkem 6 hasičských sborů. 23. 7. 1950 se v Kamenci konalo veřejné cvičení za účasti sborů Sádek a Polička na stodolu pana Krejčího č.p. 50. Při hodnocení cvičení bylo vzpomenuto 60. výročí založení sboru.

Podle dekretu z 18. 1. 1951 se stala hasičská organizace dobrovolnou organizací celostátního významu. Školení členů bylo prováděno podle cvičebního řádu. Hasiči se zúčastňovali preventivních prohlídek obytných budov.

V roce 1953 dochází ke změně v názvu organizace na Československý svaz požární ochrany (ČSPO).

Dne 25. 11. 1954 vznikl požár u Procházků na Jelínku, jeho hašení bylo ztíženo nedostatkem vody. U sboru bylo založeno družstvo žáků, jehož cvičitelem byl Josef Groulík. Na okresní soutěži v Jimramově dne 12. 6. 1955 toto družstvo zvítězilo a postoupilo do krajské soutěže v Pardubicích, kde se umístilo na 6. místě.

V roce 1957 byly zahájeny výkopové práce pro základy obecního úřadu a hasičské zbrojnice na Groulíkově louce. Stavba byla prováděna brigádnicky.

Dne 17. 4. 1958 byl vydán zákon o požární ochraně č. 18/58 Sb.. Dne 28. 5. 1958 sbor pracoval při hašení požáru domu pana Klusoně č.p. 86, který zapálil blesk.

Na osadu Jelínek, jež patří k obci Kamenec, byla v roce 1959 dodána přenosná motorová stříkačka.

Od roku 1960 je v užívání nová hasičská zbrojnice v budově Místního národního výboru. Dne 24. 7. 1960 oslavil sbor 70 let svého trvání. Dopoledne bylo poplachové cvičení na kravín. Odpoledne proběhla oslava před budovou MNV na provizorně zbudovaném parketu. V roce 1960 byla otevřena nová prodejna potravin a masa. V roce 1961 bylo dokončeno koupaliště u Koukalových. Na obou těchto stavbách se podíleli členové brigádnickými hodinami.

Dne 29. 5. 1964 sbor zasahoval při požáru stavení u Krejčů č.p. 50, které zapálil blesk. Dne 17. 6. sbor pracoval na likvidaci následků velké průtrže mračen. Voda odnesla železnou lávku, u Bednářů č.p. 47 měli v obytných místnostech 0,5 metrü vody. Na horním konci obce byla zřízena nová požární nádrž u Muffových.

V roce 1969 zakoupil MNV novou motorovou stříkačku PPS 12 a starší vozidlo Tatra 805 pro přepravu mužstva. S novou technikou přišla do sboru i nová krev.

V roce 1970 se konala oslava 80 let od založení sboru. Po námětovém cvičení za účasti sousedních sborů následovala malá slavnost, při které byly předány odměny a vyznamenání zasloužilým členům.

Od roku 1971 se pravidelně zúčastňujeme sportovních soutěží požárních družstev mužů. Po vítězství v okrskovém kole naše družstvo zvítězilo i v okresním kole ve Dlouhé Loučce. Radost z toho byla veliká, neboť při první účasti v okresním kole s tím nikdo nepočítal. Z 12 chlapců bylo znovu založeno družstvo mladých požárníků. Jeho vedoucími byli Josef Švanda a Karel Kadidlo. Dne 3. 8. 1971 sbor zasahoval při požáru Československé automobilové opravny v Poličce.

V roce 1972 získali naši mladí požárníci 1. místo v okresní soutěži. Družstvo mužů v okresním kole v Linharticích také zvítězilo a poprvé se tak kvalifikovalo do krajského kola v Novém Městě nad Metují. Zde se umístilo na 11. místě.

V roce 1973 se mladí požárníci rozrostli o družstvo dívek, jejichž vedoucí se stala Marie Procházková z Jelínka.

Na stavbě klubovny členové odpracovali 1 011 hodin. Byl uspořádán zájezd na mezinárodní soutěž požárníků CTIF do Brna.

V roce 1974 bylo založeno družstvo dorostenců, které hned v prvním roce vyhrálo okresní soutěž v Městečku Trnávce. V roce 1975 si své vítězství zopakovali tentokrát v Dlouhé Loučce a probojovali se do krajského kola v Kostelci nad Orlicí. Zde se umístili na pěkném 2. místě.

2. a 3. 8. 1975 se konala oslava 85. výročí založení sboru na louce u Sedliských.

V roce 1976 vzniklo družstvo dorostenek. Toto družstvo následovalo dorostence a v okresním kole zvítězilo. Obě družstva tak společně postoupila do krajského kola v Hradci Králové. Zde se umístily dorostenky na 2. místě, dorostenci na 4. místě. V tomto roce byla rovněž zahájena výstavba sportovně-kulturního areálu “Pod lipou”. Společně se svazem mládeže jsme pořádali dálkový pochod “Kamenecká padesátka”.

V roce 1977 se dorostenky umístily v krajském kole v Kostelci nad Orlicí na 3. místě.

V roce 1978 byla sboru udělena medaile “Za příkladnou práci”. Jednání V. sjezdu SPO ČSR v Mladé Boleslavi byl přítomen náš delegát Jan Vosmek ml..

V krajském kole v Bílých Poličanech a Dvoře Králové v roce 1979 obsadili naši starší žáci 10. místo, dorostenci 4. místo. Stavba areálu “Pod lipou” se blížila ke konci.

Slavnostní otevření areálu “Pod lipou” se konalo dne 2. 8. 1980. Při výstavbě areálu bylo členy sboru bezplatně odpracováno 7 890 hodin. 3. 8. proběhla v tomto areálu oslava 90. výročí založení sboru. V roce 1981 byly v areálu “Pod lipou” uspořádány 4 taneční zábavy.

V roce 1982 zasahoval sbor při požáru rekreační chalupy v Sádku. Sboru byla udělena medaile “Za zásluhy”. Z vlastních zdrojů bylo zakoupeno 14 kusů tesilových vycházkových stejnokrojů.

V roce 1983 jsme uspořádali okresní kolo dorostu. Naši dorostenci zvítězili a postoupili do krajského kola ve Dvoře Králové, kde se umístili na 6. místě.

V roce 1984 jsme pořádali oblastní kolo hry Plamen pro mladé požárníky. Bývalá trafostanice byla přestavěna na sušák na hadice. Bylo zakoupeno dalších 13 kusů stejnokrojů.

Dne 3. 8. 1985 se v Kamenci konalo námětové cvičení okrsku, na němž byla prováděna dálková doprava vody dvojitým dopravním vedením. 4. 8. se uskutečnila oslava 95.výročí založení sboru. Z prostředků sboru bylo zakoupeno 30 kusů bundokošil. 17. 12. vyšel zákon ČNR č. 133 Sb. o požární ochraně.

V roce 1988 získali naši muži do trvalého vlastnictví putovní pohár okrsku za tři roky po sobě jdoucí vítězství. Zúčastnili jsme se oslav 100 let sboru Oldříš a 85 let sboru Sádek. Sbor zasahoval při požáru kravína JZD Polička na Dolním Předměstí.

V roce 1989 bylo založeno družstvo dětí ve věku jisker - Plamínek, který se zúčastnil soutěží v Sádku a Čisté. Sbor se zúčastnil oslav 100 let trvání sboru v Borovnici.

V roce 1990 obsadili starší žáci v krajském kole hry Plamen v Bílých Poličanech 7. místo. Bylo založeno družstvo žen, které na okrskové soutěži obsadilo 3. místo. Hasičská zbrojnice dostala nová kovová vrata. Ve výletišti bylo postaveno skladiště pro úschovu překážek. Byl vydán sborník, ve kterém je zachycena stoletá historie sboru. Dne 28. 7. se konala na obecním úřadě slavnostní schůze na počest 100. výročí založení sboru. Vlastní oslava se konala v neděli 5. srpna v areálu “Pod lipou”. Po slavnostních projevech a předání vyznamenání zatančili mladí hasiči v lidových krojích Českou besedu. Poté následovala ukázka staré a nové techniky ke zdolávání požárů. Oslava pokračovala volnou zábavou při dechové hudbě Slavkověnka.

7. srpna 1990 zasahoval sbor při požáru stavení pana Tobiáše v Sádku.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je nový název organizace dobrovolných hasičů. Ve dnech 1. a 2. 12. proběhl v Karviné sjezd SH ČMS, na kterém byly schváleny nové stanovy sdružení a statut mladých hasičů, jednání se zúčastnil i náš starosta Josef Jiruše.

Dne 20. 4. 1991 kolem 23 hodiny vypukl požár u Hauptů č.p. 124. Požár to byl velice nebezpečný, protože hrozilo jeho rozšíření na sousední domy oddělené od sebe jen štítovou zdí. Likvidaci požáru pomohl padající sníh s deštěm. U požáru pracovali VPU Polička, cisternové vozy SDH Pomezí a Poličských strojíren a sbory Sádek a Kamenec.

Dne 12. 9. 1991 kolem 2 hodiny v noci vypukl požár u Scheibů č.p. 100. Požár strávil celý dům, který byl z části dřevěný. Dům nebyl trvale obydlen. U požáru pracoval VPU Polička a sbory Kamenec a Sádek.

Dne 15. srpna 1992 se konal v areálu “Pod lipou” I. ročník soutěže v požárním útoku “O pohár starosty obce” v kategorii muži i ženy. Vítězem I. ročníku se stal SDH Vitka Brněnec před Kamencem A a B. Ženy se umístily v pořadí Kamenec A, Lysice a Kamenec B. Dorostenky se zúčastnily nultého ročníku soutěží o Velkou cenu SH ČMS v požárním útoku. Soutěž zahájily 2. místem v Křižanově, poté následovala vítězství v České Třebové a v Mariánských Lázních, 5. místo v Praze a 8. místo ve Vítonicích. V celkovém hodnocení to znamenalo výborné 3. místo v kategorii ženy. Muži získali do trvalého vlastnictví již druhý putovní pohár okrsku. Na krajském kole ve Dvoře Králové obsadili starší žáci 7. místo a dorostenky místo 2.

Dne 15. 4. 1992 pracoval sbor při likvidaci požár u domu pana Borovského v Sádku.

Do krajského kola v Letohradě se v roce 1993 probojovaly naše dorostenky, které obsadily 2. místo a spolu s nimi i dorostenci, které skončily na místě 4. Krajské kolo v kategoriích muži a ženy se konalo v Hradci Králové, naše ženy se zde umístily na 4. místě a muži obsadili 9. místo. V I. ročníku Velké ceny SH ČMS v požárním útoku se naše ženy umístily v celkovém pořadí na 4. místě a muži na 15. místě. 15. 8. jsme uspořádali II. ročník soutěže “O pohár starosty obce” . První místa obsadili družstva: Kamenec- ženy, muži Brněnec. Naši muži se umístili na 3. a 5. místě.

V roce 1994 došlo k výměně stařičké Tatry 805, která sloužila sboru 25 let, za Avii 30. Tu koupil obecní úřad ojetou a nechal ji přestavět v autodílně pana Bednáře v Borové na hasičské vozidlo. V areálu “Pod lipou” bylo provedeno odvodnění terénu drenážemi. Byly postaveny dvě škvárové dráhy pro běh na 100 m překážek a vyasfaltována základna pro požární útok. Usazena byla nádrž na vodu, pod ní byl zřízen příruční sklad a nad ní rozhlasová věž. Plocha hřiště byla urovnána a zaseta trávou. Započato bylo s výstavbou tenisového kurtu a hřiště pro volejbal. V krajských kolech soutěží se naše družstva umístila takto: dorostenky a ženy na 2. místech, muži na 4. místě. Dorostenci krajské kolo ve Dvoře Králové vyhráli a probojovali se na mistrovství ČR. To se konalo ve dnech 1. až 3. 7. 1994 v Žamberku. V soutěži se chlapcům dařilo. Časem 32,98 s vytvořili rekord mistrovství v požárním útoku. V přeboru jednotlivců se umístili: na 2. místě Radek Háp ze Sádku, který výborně doplnil naše družstvo, na 3. místě Miroslav Šváb a na 4. místě Jan Mlynář. V celkovém hodnocení se umístili na 1. místě a stali se tak mistry České republiky. Družstvo soutěžilo ve složení: Miroslav Augustin, Michal Bulva, Milan Fajmon, Radek Háp, Zdeněk Jiruše, Jan Mlynář, Jiří Procházka, Miroslav Šváb a Petr Švejda, vedoucí družstva František Škorpík ml..

V II. ročníku soutěží o Velkou cenu SH ČMS v požárním útoku se naše ženy umístily na 2. místě v celkovém hodnocení. V Kamenci se konal III. ročník soutěže “O putovní pohár starosty obce”. Zvítězily ženy z Kamence a muži z Radimovic (okres Liberec). Dne 17. prosince 1994 navštívili naši výroční valnou hromadu starosta SH ČMS pan Ing. Rudolf Maňoušek spolu s vedoucím kanceláře ústředí panem Ing. Karlem Richterem. Důvodem návštěvy bylo předání nejvyššího hasičského vyznamenání - Čestného praporu SH ČMS - sboru dobrovolných hasičů z Kamence, jako ocenění dlouholeté úspěšné práce.

Do roku 1995 jsme vstoupili s novou stříkačkou PS 12 a s novou sadou hadic, oboje zaplatil obecní úřad. V soutěžích se opět dařilo mladým hasičům. V krajském kole v Poličce se umístili takto: starší žáci na 3. místě, dorostenky na 2. místě a dorostenci na 1. místě. Na mistrovství ČR v Kopřivnici se dorostenci umístili na 4. místě. U nás v Kamenci jsme uspořádali okrskové a okresní kolo v požárním sportu. V obou soutěžích zvítězili naši soutěžící. V krajském kole v Otradově se ženy umístily na 2. místě a muži na 3. místě.

V neděli 25. 6. jsme uspořádali soutěž pro mladé hasiče “Brána vysočiny” za účasti 14 družstev mladých hasičů. V sobotu 19. 8. jsme uspořádali I. ročník soutěže v běhu na 100 m překážek za umělého osvětlení nazvaný “Večerní stovka”. Soutěže se zúčastnilo 64 mužů a 32 žen z celé ČR. První vítězství si z Kamence odvezli Richard Pádivý z Prahy a Vlasta Michalovičová ze Žamberka. Z našich závodníku se nejlépe umístili Jan Mlynář na 3. místě a Pavla Švandová na 5. místě. V neděli 20. 8. jsme pořádali již IV. ročník soutěže o “Pohár starosty obce,” který byl zařazen do seriálu soutěží o Velkou cenu SH ČMS. Soutěže se zúčastnilo 27 družstev mužů a 11 družstev žen z celé ČR. V obou kategoriích zvítězili soutěžící z Mistřic. Domácí ženy se umístily na 2. místě a muži na 12. místě. Ženy se zúčastnily celého seriálu soutěží v požárním útoku o Velkou cenu SH ČMS. Celkově se dělily o 2. až 4. místo s družstvy z Radimovic a Radíkova za vítěznými Mistřicemi. Dopravu na soutěže nám hradil časopis Tina. V areálu “Pod lipou” byla položena antuka a celé hřiště na tenis a volejbal bylo oploceno.

V roce 1996 se opět dařilo mladým hasičům. V krajském kole v Havlíčkově Brodě obsadili starší žáci 1. místo a dorostenci 5. místo. Na mistrovství ČR ve hře Plamen ve Strakonicích ve dnech 3. až 6. 7. se naši starší žáci umístili na 5. místě. Do krajského kola v Turnově se probojovaly naše ženy a umístily se na 2. místě. V přeboru jednotlivců obsadila Pavla Švandová 2. místo a Jana Sejkorová 3. místo a tím si obě zajistily účast na mistrovství ČR v Praze na Strahově. Zde se umístily Pavla Švandová na 12. místě a Jana Sejkorová na 14. místě.

V sobotu 18. 8. 1996 jsme uspořádali soutěž v požárním útoku o Velkou cenu SH ČMS za účasti 23 družstev mužů a 5 družstev žen. Vítězství si vybojovali muži z Miroslavi okres ZN a ženy z Kamence. Domácí muži obsadili 3. místo. Večerního závodu na 100 m překážek se zúčastnilo 108 mužů a 44 žen. Zvítězili Radek Liška z Lelekovic a Marcela Rezková z Moravského Berouna. Z domácích se umístila Jana Sejkorová na 8. místě a Jan Mlynář na 9. místě. V neděli 19. 8. se v Kamenci konal jeden ze závodů nově vytvořené celostátní soutěže v požárním útoku nazvané Extraliga ČR. Soutěže se zúčastnilo 34 družstev mužů a 14 družstev žen. Terče nejlépe nastříkali muži z Trnova okres RK a ženy z Kamence. Domácí muži obsadili 12. místo. Družstvo žen se zúčastnilo celé Extraligy ČR opět pod patronátem časpisu Tina a celkově se umístilo na 2. místě. Ženy vyhrály všechny soutěže na nástřikové terče, a to v Černovíru, Trnově a v Kamenci. Na soutěži v Trnově vytvořily neoficiální rekord ČR v požárním útoku časem 23,57 s.

Městský úřad v Poličce dovybavil naši výjezdovou jednotku, aby mohla být k dispozici HZS Polička jako záložní jednotka. Pro uložení výstroje byla bývalá klubovna přestavěna na šatnu. Náš bývalý dlouholetý starosta sboru pan Josef Švanda st. obdržel 17. října v Přibyslavi nejvyšší hasičské vyznamenání “Zasloužilý hasič”. Jeho jméno bylo spolu s dalšími vyznamenanými zapsáno do pamětní knihy SH ČMS.

Při příležitosti oslavy svátku patrona hasičů sv. Floriána v sobotu 10. května 1997 při mši svaté za zemřelé hasiče v sádeckém kostele byl vysvěcen nový sborový prapor. Prapor byl vyroben jako replika praporu původního firmou Velebný a familie z Ústí na Orlicí.

Počátkem července pracovali členové výjezdové jednotky při likvidaci následků velkých povodní. V noci ze 7. na 8. července se podíleli na čerpání vody ze sklepů na dolním Sádku, v průběhu noci pak byli odvolání HZS Polička na pomoc při ochraně penzionu pro důchodce před vniknutím vody. V průběhu noci voda podemlela most ke kravínu na dolním předměstí Poličky. Propadením mostu došlo i k odtržení přívodu elektrického proudu na čistírnu odpadních vod, kterou následně začala zatápět voda. Dva naši členové se podíleli na vyčerpávání vody se dvěma stříkačkami PS 12. V Kamenci voda žádné větší škody nenadělala.

Rok 1997 byl velice úspěšný pro družstvo starších žáků. Po vítězství v okresním kole v Dolním Újezdě a v krajském kole v Jičíně zvítězilo i na mistrovství republiky ve Zlíně ve dnech 29. 6. až 1. 7.. Družstvo startovalo ve složení Miroslav Aigel, Petr Aigel, Monika Borovská, Milan Cacek, Alena Kadidlová, Luboš Kadidlo, Josef Lněnička, Alena Lorencová, Milan Radiměřský, Ondřej Švanda a Věra Vávrová, vedoucí družstva Josef Sejkora. Naši mladí hasiči tak získali pro Kamenec další titul mistrů republiky.

Krajské kolo dospělých v Otradově znamenalo pro naše muže 3. místo a pro ženy 4. místo. Také v tomto roce jsme v Kamenci pořádali jeden ze závodů Extraligy ČR v požárním útoku, a to 17. 8. za účasti 14 družstev žen a 37 družstev mužů. Vítězství si odvezli muži z Mistřic a ženy z Trnavy okres Třebíč. Domácí muži skončili na 3. místě a ženy na 10. místě. Večerního závodu “Večerní stovka” se zúčastnilo 47 žen a 124 mužů. Zvítězili Martin Provazník z Horní Lukavice a Monika Sedlatá z Kvasin. Domácí se neprosadili do popředí výsledkových listin.

Okresní kolo hry Plamen 1998 se konalo v Sádku. V obou kategoriích zvítězili družstva z Kamence. Vedoucí kolektivu Josef Sejkora obdržel při závěrečném nástupu medaili “Za zásluhy o výchovu”, kterou mu udělil výkonný výbor SH ČMS za dlouholetou úspěšnou práci s mladými hasiči. Starší žáci se v krajském kole v Broumově umístili na 2. místě. Naši dorostenci si Broumova přivezli medaile z přeboru jednotlivců: za 1. místo Vladimír Jiruše a za 3. místo Milan Cacek. Oba nastupovali do soutěže za SDH Široký Důl.

Dne 15. 6.1998 jsme opět pořádali soutěž Brána vysočiny pro mladé hasiče. Dne 23. 5. muži získali do trvalého vlastnictví již třetí okrskový pohár. Dne 21. 6. jsme v Kamenci uspořádali okresní kolo soutěže v PS. První místa obsadili muži z Bohuňova a ženy z Kamence,naši muži obsadili 2. a 3. místo. V krajském kole v Letohradě obsadily ženy opět 2. místo.

Dne 15. 8. 1998 jsme pořádali soutěž Extraligy ČR v požárním útoku za účasti 30 družstev mužů a 9 družstev žen. Vítězství si odvezli muži z Radíkova a ženy z Rychlova. Ženy z Kamence obsadily 2. místo. Večerní stovky se téhož dne zúčastnilo 112 mužů a 36 žen. Zvítězili Jan Orava z Ostravy a Vlasta Michalovičová ze Žamberka. Z našich se nejlépe umístily Pavla Švandová na 5. místě a Jana Sejkorová na 6. místě.

V neděli dne 16. 8. jsme pořádali I. ročník soutěže veteránů nad 40 let nazvanou “Senior cup”. Do soutěže se přihlásila pouze 4 družstva. Vítězství si ponechali doma naši veteráni, kteří na oplátku navštívili soutěže svých konkurentů. Družstvo žen zvítězilo v dobře obsazené soutěži “Pohár VŘSR” v Širokém Dole, kterou pořádala firma Flídr s.r.o.

Rok 1999 byl úspěšný pro naše dorostence. Po vítězství v okresním kole v Kamenci a v krajském kole ve Slatiňanech se opět probojovali na mistrovství ČR Vlašimi ve dnech 4. a 5. 7.. Nedokončený požární útok je v celkovém pořadí odsunul na 5. místo.

V okresním kole konaném 21. 6. v domácím prostředí obsadily naše ženy 1. místo, v mužích obsadil první místo Široký Důl a 2. místo Kamenec. Krajské kolo v Dobrušce 4. 7. skončilo pro naše ženy opět 2. místem. V přeboru jednotlivců obsadily Pavla Švandová 3. místo a Jana Sejkorová 4. místo.

14. 8. 1999 jsme pořádali II. ročník Senior cupu za účasti 11 družstev veteránů nad 35 let. Vítězi se stali veteráni z Mikulovic, domácí se umístili na 5. místě.

Večerní stovka 14. 8. 1999 proběhla za účasti 105 mužů a 47 žen. Zvítězili Jan Šimíček z Ostravy a Monika Sedlatá z Kvasin. Z domácích se nejlépe umístila Pavla Švandová na 10. místě. Soutěže Extraligy ČR v požárním útoku v Kamenci dne 15. 8. 1999 se zúčastnilo 15 družstev žen a 39 družstev mužů. Zvítězili muži z Petrovic a ženy z Mistřic. Domácí ženy se umístily na 6. místě a muži na 22. místě.

K výraznému zlepšení vyhlašování požárního poplachu bylo instalováno zařízení, kterým je možno spustit naši sirénu přímo z HZS v Poličce. V areálu “Pod lipou” byl přestavěn a rozšířen sklep a příruční sklad.

V tomto stručném výčtu událostí z historie našeho sboru nejsou zahrnuty akce, které se každoročně opakují, jako taneční zábavy pořádané v areálu “Pod lipou”, hasičské plesy od jejichž pořádání jsme upustili po změně majitele kulturního domu v Sádku. Do výčtu patří i preventivní protipožární prohlídky podle požadavků obecního úřadu. Výcvik výjezdové jednotky, údržba a opravy požární techniky, výstroje a výzbroje. Od roku 1971 nepřetržitě pracujeme s mladými hasiči, se kterými jezdíme i na letní tábory. Pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky pořádáme zájezdy. Členové sboru se podílejí brigádnickou činností na zkrášlování obce. Velkou tradici v našem sboru má i bezpříspěvkové dárcovství krve. Samozřejmostí jsou návštěvy oslav výročí sousedních sborů a účast na soutěžích všech věkových kategorií. Podrobný výčet by mohl pokračovat, ale stejně se nepodaří napsat vše a něco zůstane opomenuto.

Zapomenout bychom neměli na všechny dobrovolné hasiče, kteří nás již opustili, a kteří se dobrovolně vedle svých povinností v zaměstnání a starostí o rodinu starali o dobré jméno Sboru dobrovolných hasičů v obci Kamenec.

Tento skromný výčet z historie sboru za uplynulých 110 let sestavil kronikář sboru Josef Sejkora.